• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2021 - Custom text here

„Europelicious - konkurs na polski przepis kulinarny w ramach realizacji projektu eTwinning”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Europelicious - konkurs na polski przepis kulinarny w ramach realizacji projektu eTwinning” i jest zwany dalej:
"Konkursem".
2.Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Miejskie Nr15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie
3. Nagrody w konkursie są finansowane przez Radę Rodziców PM15
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 19 kwietnia - 30 kwietnia 2021r.

II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu być dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego Nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na dwóch poziomach:
- Grupowym
- Przedszkolnym
3. Zadaniem dla uczestników konkursu będzie opracowanie z pomocą rodziców prostego przepisu na wybraną polską potrawę. Format prac: A4, praca jednostronna, płaska (możliwa do zeskanowania). Praca powinna zawierać rysunki/ilustracje/zdjęcia oraz opis przepisu potrawy charakterystycznej dla naszego kraju/regionu. Przepis nie powinien być zbyt skomplikowany.

III.WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Każde dziecko może zgłosić do konkursu jedną pracę opatrzoną imieniem i nazwiskiem autora/autorki.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności statutowej.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora tj. Przedszkola Miejskiego Nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie począwszy od daty wpłynięcia pracy na konkurs.
5. Prace konkursowe należy przekazywać do nauczycielek grupy, do której uczęszcza dziecko.
6. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

IV.OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW
- Etap grupowy - Spośród prac napływających do grupy, nauczycielki dokonają wyboru jednej, która weźmie udział w konkursie międzygrupowym.
- Etap przedszkolny - wyboru pracy, która będzie reprezentować przedszkole podczas udziału w Projekcie eTwinning dokona Dyrektor Przedszkola oraz koordynatorki projektu: Anna Aleksandrowicz i Ewa Krasnodębska. Głównymi kryteriami wyboru będą m.in. estetyka prac, czytelność, zauważalny udział dziecka w procesie przygotowywania pracy. Ogłoszenie wyników odbędzie się nie później niż tydzień po zakończeniu konkursu.

1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I miejsca oraz upominków dla wszystkich uczestników konkursu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród rzeczowych i wyróżnień zgodnie z decyzją podziału zaproponowaną przez Komisję Konkursową.
4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Nagrody zostaną wręczone nie później niż tydzień po zakończeniu konkursu
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania wybranych prac na wystawie w holu przedszkola, na stronie interntowej przedszkola oraz portalu Twinspace, który jest główną platformą współpracy w ramach programu eTwinning.
7. Zwycięski przepis zostanie przetłumaczony na j. angielski i umieszczony w europejskiej księdze przepisów, stworzonej w ramach współpracy międzynarodowej eTwinning. Wszystkie prace konkursowe zostaną połączone w "Polską książkę kucharską przedszkolaków z PM 15".
8. Prace zgłoszone w konkursie zostaną wykorzystane do zajęć w przedszkolu, m.in. do nauki j. angielskiego oraz rozwijania zainteresowań kulinariami i kulturą Polski.


VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.