• Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2021 - Custom text here

KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 15 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W OLSZTYNIE


PODSTAWA PRAWNA:

 • Program Rozwoju Przedszkola Miejskiego Nr 15 im. Wandy Chotomskiej na lata 2013 – 2018 opracowany na podstawie:
 • Ustawa o Systemie Oświaty
 • Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168, poz. 1324 ze zmianami)
 • Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie uchwalonego przez Radę Pedagogiczną  dnia 28.08.2009. ze zmianami.
 • Strategii Rozwoju Edukacji dla Miasta Olsztyna na lata 2013 – 2018.


Program Rozwoju Przedszkola został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną  dnia  31 sierpnia 2013 r.

ŹRÓDŁA PLANOWANIA I OPRACOWANIA PROGRAMU ROZWOJU

Program Rozwoju Przedszkola Miejskiego nr 15 im. Wandy Chotomskiej został opracowany przez Radę Pedagogiczną z udziałem przedstawicieli rodziców.

Punktem wyjścia do opracowania były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz wnioski z samooceny pracy przedszkola na podstawie których, wskazano kierunki dalszych działań.

Tworząc  Program Rozwoju Przedszkola uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe oraz statut przedszkola.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Miejskie Nr 15 im. Wandy Chotomskiej mieści się na osiedlu Jaroty w Olsztynie. Jest to placówka 6- oddziałowa, do której uczęszcza 150 dzieci w wieku 3-6 lat. Przedszkole od lat podejmuje działania w zakresie edukacji zdrowotnej. Od roku 2003 działa w Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Wieloletnie działania ukierunkowane są głównie na zintegrowanie społeczności przedszkolnej i lokalnej poprzez organizację imprez, warsztatów, zajęć poprawiających sprawność fizyczną oraz dobre samopoczucie dzieci i ich rodziców. Za szczególną aktywność prozdrowotną przedszkole dwukrotnie uzyskało Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie przyznawany przez Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Wiele osiągnięć mamy również w dziedzinie ekologii. W roku 2010 otrzymaliśmy Certyfikat Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz „ Złotą Statuetkę” za dziewięcioletnią realizację „Programu Ekozespołów” w regionie  Warmii i Mazur. Natomiast w roku 2011 Certyfikat „ Zielona Flaga”.

BAZA PRZEDSZKOLA

Budynek jest piętrowy, posiada sześć  sal dydaktycznych  wyposażonych w  nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne, kąciki tematyczne. Sale są przestronne, słoneczne, wyposażone w łazienki.

Oprócz tego jest w wiele pomieszczeń:, m.in. gabinet dyrektora i wicedyrektora, pokój nauczycielski, księgowość, pomieszczenie intendenta, gabinet logopedyczny, terapii pedagogicznej, pracownia plastyczna, sala do zajęć ruchowych, szatnie dziecięce i dla personelu, kuchnia i pomieszczenia gospodarcze, magazyny. Wewnętrzne patio zagospodarowane jest tak, by dzieci mogły samodzielnie hodować zdrowe warzywa, w każdej wolnej chwili zażywać świeżego powietrza. Piękny ogród przedszkolny, bogato wyposażony w sprzęt sportowo – rekreacyjny służy do zajęć i zabaw rozwijających  sprawność  fizyczną naszych wychowanków.

Wszystkie sprzęty i pomoce posiadają certyfikaty jakości. Budynek posiada 2 zewnętrzne łazienki do dyspozycji dzieci.

ORGANIZACJA PRACY

Organizację pracy placówki określa arkusz organizacyjny zatwierdzany przez organ prowadzący. Do przedszkola uczęszcza 150 dzieci w wieku 3-6- lat, chodzących do 6 oddziałów. Szczegółowy rozkład dnia zawiera ramy czasowe realizacji podstawy programowej. Każdy oddział dostosowuje „ramówkę” do swoich godzin pracy uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci oraz zapewniając ciągłość i skuteczność pracy wychowawczo- dydaktycznej. W pięciu oddziałach pracują po 2 nauczycielki (zmiany), w jednym oddziale pracuje jedna  nauczycielka, dyrektor i wicedyrektor. Dodatkowo wszystkie dzieci, które tego potrzebują objęte są opieką logopedyczną oraz terapią pedagogiczną. W grupach dzieci 5-6-letnich odbywają się zajęcia z religii.

Oprócz tego w Przedszkolu zatrudniony jest personel niepedagogiczny: administracyjno -  obsługowy.

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA OCZEKUJĄ:

 • Wsparcia w trudnych sytuacjach
 • Współpracy przy podejmowaniu decyzji
 • Dofinansowania różnych form doskonalenia zawodowego
 • Dostrzegania osiągnięć
 • Sprawiedliwej oceny
 • Pomocy ze strony specjalistów
 • Dobrej, serdecznej atmosfery


ORGANIZACJA  ZAJĘĆ DODATKOWYCH

W  przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe, po uwzględnieniu potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci:

- religia
- kółko plastyczne
- kółko teatralne
- kółko badawcze
- język angielski

W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną:

- terapia logopedyczna
- terapia pedagogiczna
- socjoterapia
- gimnastyka korekcyjna

WIZJA

Nasze przedszkole – przedszkolem, które przygotowuje dzieci do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w szkole podstawowej.

Wychowuje dzieci  w klimacie utworów patronki pełnych akceptacji, życzliwości i zrozumienia dla ich potrzeb.

MISJA

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój. Pomagamy dzieciom wykorzystać drzemiący w nich potencjał. Wdrażamy do postaw prozdrowotnych we wszelkich przejawach życia codziennego.

Każde dziecko akceptujemy takim, jakie jest. Pielęgnujemy cechy indywidualne każdego wychowanka. Przygotowujemy je do nabycia umiejętności życiowych.


CELE PRZEDSZKOLA

Głównym celem przedszkola jest wychowanie dzieci w klimacie utworów Wandy Chotomskiej pełnych akceptacji, życzliwości i zrozumienia ich indywidualnych potrzeb, otwartych na świat, kierujących się zasadami zdrowego stylu życia, wyposażonych w umiejętności niezbędne do aktywnego i samodzielnego funkcjonowania w szkole podstawowej oraz nawiązywania relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

Szczegółowe cele i zadania zawiera statut przedszkola.

CECHY NASZEGO PRZEDSZKOLA;

 • jest przyjazne dziecku tzn.  otwarte na jego potrzeby
 • uczy dziecko aktywności i otwartości, a jednocześnie kształci zdolność bycia asertywnym
 • umożliwia dziecku wszechstronny rozwój i wyposaża w umiejętności życiowe i wiedzę
 • stwarza dziecku okazję do zdobywania informacji na temat samego siebie
 • uwrażliwia je na potrzeby innych
 • uczy szacunku do osób starszych i rówieśników
 • uczy, że inny nie oznacza gorszy
 • stwarza różnorodne sytuacje edukacyjne umożliwiające dziecku wykorzystanie swoich umiejętności, zdolności, wiedzy
 • uczy współodpowiedzialności oraz podstawowych zasad funkcjonowania w grupie


Chcemy zadowolić dziecko poprzez:

 • podmiotowe traktowanie i umożliwienie mu wygłaszania swojego zdania
 • organizowanie atrakcyjnych zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci
 • bogata ofertę zajęć dodatkowych
 • nowoczesną  bazę
 • współpracę ze środowiskiem


W naszym Przedszkolu dziecko:

 • jest radosne, chętnie uczęszcza do Przedszkola i bierze  aktywny udział w życiu grupy przedszkolnej
 • promuje zdrowy styl życia
 • nawiązuje właściwe relacje z rówieśnikami
 • dba o środowisko
 • jest ciekawe świata
 • jest samodzielne
 • wierzy we własne możliwości
 • współdziała w grupie
 • jest wrażliwe na piękno literatury dziecięcej
 • czuje się bezpiecznie


PRACA PEDAGOGICZNA

Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzone jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego.

Program Wychowania Przedszkolnego  realizowany w przedszkolu dopuszcza dyrektor na wniosek nauczycieli w danym roku szkolnym.

W placówce funkcjonują programy własne opracowane przez nauczycielki zgodne z wizją i misją przedszkola:

 1. Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich
 2. Program socjoterapeutyczny –przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród dzieci przedszkolnych
 3. Program kółka plastycznego „ Plastusie”
 4. Program profilaktyczno - wychowawczy „ Nie lubię hałasu”
 5. Program adaptacji dzieci 6-letnich do warunków szkolnych „ Mam 6-lat –idę do szkoły”


Oprócz tego w przedszkolu realizuje się:

 1. Program Edukacji Komunikacyjnej „ Autochodzik”
 2. Plany wychowawczo - profilaktyczne wynikające z przynależności do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 3. Program edukacji matematycznej profesor - Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
 4. Program „ Kuferek tajemnic” – TOC


W Przedszkolu funkcjonują:

 • System Wspomagania Rozwoju Dziecka – zasady wspierania rodziców i nauczycieli w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości dziecka
 • System motywowania dzieci do zachowań zgodnych z Katalogiem Praw i Obowiązków (Katalog postaw)


W naszym Przedszkolu nauczyciele:

 • uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących pracy Przedszkola
 • współpracują z rodzicami i instytucjami wspierającymi działalność edukacyjną Przedszkola oraz środowiskiem lokalnym
 • stosują metody wyzwalające samodzielne myślenie dziecka
 • rozpoznają potrzeby i możliwości oraz indywidualizują pracę z dzieckiem
 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz Przedszkola, poszukują sympatyków i partnerów
 • monitorują efektywność własnej pracy oraz skuteczność podejmowanych działań
 • dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
 • aktywnie uczestniczą w poszerzaniu oferty Przedszkola
 • są otwarci na zmiany, wspólnie inicjują działania i biorą za nie odpowiedzialność
 • podejmują zadania innowacyjne, są otwarci aktywni i twórczy
 • są zmotywowani do samokształcenia, pogłębiają swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice oczekują:

 • zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i opieki
 • wykwalifikowanych pedagogów
 • smacznego wyżywienia
 • rzetelnej informacji o dziecku
 • bogatej, bezpiecznej  bazy
 • dobrego przygotowania dziecka do szkoły
 • tolerancji i akceptacji dziecka takim jakie jest
 • rozwijania zdolności u dzieci
 • wdrożenia do odbioru sztuki
 • wyposażenia w umiejętności życiowe


W naszym Przedszkolu rodzice:

 • aktywnie uczestniczą w podejmowanych działaniach, wspierają wszelkie inicjatywy,
 • są świadomi potrzeb dziecka w zakresie właściwego przygotowania do szkoły
 • współpracują z nauczycielami w ujednolicaniu oddziaływań wychowawczych
 • współdecydują w sprawach przedszkola.


Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i wspólnego określenia drogi rozwoju indywidualnego, oferują pomoc w doskonaleniu pracy przedszkola.

Formy współpracy pomiędzy rodzicami a Przedszkolem:

 1. Zebrania ogólne
 2. Zebrania warsztatowe
 3. Zajęcia otwarte
 4. Kontakty indywidualne /konsultacje/
 5. Spotkania okolicznościowe, imprezy
 6. Wyjazdy integracyjne


W każdej grupie wiekowej opracowuje  się plan współpracy z rodzicami na dany rok szkolny.

W każdej grupie tworzy się Trójki grupowe, spośród których wybiera się Radę Rodziców.

Rada Rodziców stanowi organ przedszkola bezpośrednio współpracujący z dyrektorem

w celu wspierania działalności wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola.

Szczegółowe zadania Rady Rodziców zawiera Statut Przedszkola oraz Regulamin Rady Rodziców.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Przedszkole współpracuje z  instytucjami wspierającymi rozwój dziecka, m.in.

 1. poradnią psychologiczno-pedagogiczną
 2. szkołami osiedlowymi
 3. innymi placówkami przedszkolnymi
 4. biblioteką osiedlową
 5. placówkami kulturalno - oświatowymi, np. Muzeum Przyrody, Muzeum Warmii i Mazur, Teatr Lalek, Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, U W-M, itp
 6. gospodarstwa agroturystyczne w okolicach miasta
 7. placówkami użyteczności publicznej, i inne


Każdy oddział  opracowuje plan współpracy ze środowiskiem na dany rok szkolny.

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole promuje swoje działania a tym samym popularyzuje w środowisku wychowanie przedszkolne poprzez:

 • stronę internetową www.pm15.olsztyn.pl,
 • prowadzenie kroniki przedszkolnej
 • organizowanie imprez i uroczystości z udziałem rodziców
 • lokalne media
 • gazetki w holu i przy salach zajęć
 • wydawanie gazetki „Przedszkolne echo”


KRYTERIA SUKCESU

 • rodzice zaangażowani  w życie przedszkola
 • nowoczesna, bogata  bazy przedszkolna
 • wykształcona kadra nauczycielska
 • zaangażowana w życie przedszkola kadra niepedagogiczna
 • zacieśniona współpraca ze specjalistami
 • ujednolicone oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola
 • przedszkole jest rozpoznawalne w środowisku
 • rodzice i dzieci prezentują postawę  prozdrowotna i ekologiczną
 • zintegrowani rodzice, dzieci, i cała społeczność przedszkola wokół działań dotyczących twórczości Patronki
 • dziecko dobrze przygotowane go szkoły.