• Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2021 - Custom text here

Priorytety UNICEF

 

 • Wczesne dzieciństwo
 • Edukacja
 • Ochrona
 • Walka z HIV/AIDS
 • Prawa dziecka

 

źródło unicef.pl

 

Wczesne dzieciństwo

Wszystko co spotyka – bądź nie spotyka – dzieci w pierwszych miesiącach i latach życia ma bezpośredni wpływ na ich rozwój, zdrowie i przyszłość.

Dostęp do pełnowartościowej żywności, wody pitnej i opieki medycznej sprawia, że dziecko ma szansę rozwinąć zdolności poznawcze i językowe, pójść do szkoły, a w przyszłości wieść produktywne i szczęśliwe życie.

Niestety, nadal, każdego dnia, 19 tysięcy dzieci umiera z powodu chorób, którym umiemy zapobiegać. Do najczęstszych przyczyn zgonów dzieci należą infekcje oddechowe i biegunka. Bardzo groźne pozostają malaria, odra i inne choroby zakaźne. Wiele dzieci umiera z powodu komplikacji okołoporodowych, u podstaw których leży najczęściej zły stan zdrowia matki. Niedożywienie, które osłabia organizm malutkich dzieci, jest pośrednią przyczyną połowy zgonów.

 

UNICEF zapewnia opiekę medyczną przyszłym mamom i ich nowo narodzonym dzieciom. Dostarcza leki, organizuje akcje szczepień, prowadzi programy walki z niedożywieniem, buduje studnie i zapewnia wodę pitną w sytuacjach kryzysowych.

Od 1990 roku liczba dzieci, które każdego roku umierają z powodu chorób, jakim umiemy zapobiegać, spadła o prawie połowę (z 12 milionów w 1990 r. do 6,9 mln w 2011 r.). Było to możliwe dzięki pracy wielu organizacji (także UNICEF) i wsparciu tysięcy Darczyńców. Niestety liczba ta jest nadal porażająca. Powinniśmy zrobić wszystko, aby była ona równa zeru. Żadne dziecko na świecie nie powinno umierać z powodu chorób, przeciwko którym istnieją szczepienia, z powodu głodu i ubóstwa. To podstawowa zasada, jaką UNICEF kieruje się w swojej codziennej pracy.

 

 

 

 

Podstawowa edukacja i równość płci

 

Prawo do edukacji jest podstawowym prawem człowieka. Dostęp do właściwej jakości kształcenia warunkuje rozwój zarówno pojedynczych jednostek, jak i całego społeczeństwa. Edukacja pozwala dzieciom wyrwać się z kręgu ubóstwa i daje szansę na lepszą przyszłość. Szkoła zapewnia dzieciom możliwość odpowiedniego dla ich wieku rozwoju psychicznego i fizycznego, a także pozwala dłużej cieszyć się dzieciństwem.

Niestety, nadal 67 milionów dzieci na świecie nie uczęszcza do szkoły. Odsetek dzieci kontynuujących naukę na poziomie średnim jest jeszcze niższy. Dobrą wiadomością jest fakt, że w większości regionów znikają dysproporcje w dostępie do edukacji pomiędzy chłopcami a dziewczętami w wieku szkolnym.

Na całym świecie UNICEF prowadzi programy, których celem jest zmniejszenie liczby dzieci pozostających poza system edukacji. Ich specyfika jest dostosowana do danego kraju, jego uwarunkowań historycznych i lokalnych, poziomu rozwoju i obyczajowości. Zadaniem niektórych z nich jest doprowadzenie do zniesienia opłat za szkołę. Inne skupiają się na wyrównaniu szans dziewcząt. Wiele programów prowadzonych jest w miejscach kryzysów humanitarnych, gdzie dzieci zmuszone były przerwać naukę. UNICEF wspiera także najuboższe rodziny, których nie stać na zapewnienie dzieciom edukacji.

 

Ochrona

Każde dziecko ma prawo do ochrony przez przemocą, wykorzystaniem
i niegodziwym traktowaniem. Niestety, miliony dzieci na całym świecie, niezależnie od pochodzenia, wieku czy wyznawanej religii, są na co dzień ofiarami wyzysku i nadużyć.

Niektóre z nich są szczególnie narażone na przemoc - z powodu płci, rasy, pochodzenia etnicznego, czy ze względu na status ekonomiczny. Bardziej zagrożone są dzieci niepełnosprawne, osierocone, należące do mniejszości etnicznych bądź grup, które w danym społeczeństwie są marginalizowane. Negatywnym czynnikiem jest ubóstwo, a także katastrofy naturalne, konflikty zbrojne i związane z nimi przymusowe migracje ludności.

Miliony dzieci są zmuszane do pracy, w tym najgorszej jej formy, czyli czynnego udziału w konfliktach zbrojnych. Wiele tysięcy staje się ofiarami handlu ludźmi, wykorzystywania seksualnego lub szkodliwych tradycyjnych praktyk, takich jak obrzezanie bądź zmuszanie do wczesnego małżeństwa.

Ochrona dzieci jest kluczowa dla ich przetrwania i rozwoju. Dzieci pozbawione opieki nie uczęszczają do szkoły, są narażone na fizyczne
i psychiczne wykorzystywanie.

Jednym z priorytetów UNICEF jest podjęcie wszelkich starań, aby dzieci mogły żyć i rozwijać się w bezpiecznym środowisku. Na całym świecie organizacja prowadzi szereg programów, których celem jest dodarcie z pomocą do dzieci doświadczających przemocy i będących ofiarami wykorzystywania.Walka z HIV/AIDS

Rozprzestrzenianie się wirusa HIV i zachorowań na AIDS jest jednym
z zagrożeń dla realizacji praw dziecka.

Na świecie ponad 3,4 mln dzieci poniżej 15. roku życia jest zakażonych wirusem HIV (2011). Niestety, każdego roku ta liczba rośnie. Dzieci stanowią około 10% wszystkich osób zakażonych. Ponad 90% z nich zaraziło się od matki, w czasie ciąży, porodu lub karmienia piersią, mimo, że wiemy jak temu zapobiegać. Pomimo, że liczba dzieci otrzymujących leczenie antyretrowirusowe wzrosła w ostatnich latach kilkukrotnie, dostęp do terapii ma nadal zaledwie około 30% zakażonych dzieci.

Niestety, tylko 53% ciężarnych matek zarażonych wirusem HIV otrzymuje odpowiednią terapię. Wiele kobiet nie jest w ogóle badanych w kierunku HIV, a tym samym nie ma szansy na dostęp do odpowiedniego leczenia. Niezwykle podatna na zarażenia jest także młodzież, wśród której wiedza na temat wirusa jest często niewystarczająca. W 2010 roku młodzi ludzie w wieku 15-24 lat stanowili około 42% nowych zakażeń.

Około 17 milionów dzieci straciło jednego lub oboje rodziców z powodu AIDS. W konsekwencji zostają one pozbawione podstawowych środków do życia. Często, z powodu braku środków, są one zmuszone do porzucenia szkoły i zaniechania edukacji. Bez wsparcia wiele z tych dzieci narażonych jest na dyskryminację, biedę, wykluczenie społeczne i przedwczesną śmierć.

Ze względu na ogromną skalę problemu, UNICEF na czele swoich działań stawia zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii HIV i AIDS oraz pomoc dzieciom, które na co dzień muszą zmagać się z tragicznymi skutkami tej choroby.

UNICEF jest wiodącą organizacją na świecie przeciwdziałającą rozprzestrzenianiu się HIV/AIDS wśród dzieci.

 Prawa dziecka

Na świecie żyje 2,2 miliarda dzieci. Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec Ziemi jest dzieckiem. A każde z dzieci ma swoje prawa. Prawa dziecka wynikają z godności i niepowtarzalności dziecka, jako jednostki ludzkiej i przysługują każdemu dziecku. Żadnego dziecka nie można praw tych pozbawić. Prawa dziecka dotyczą relacji władza - jednostka, w związku z tym państwo musi zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu praw.

Najważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka jest Konwencja o prawach dziecka, nazywana światową konstytucją praw dziecka. Konwencja jest uniwersalnym instrumentem dotyczącym praw człowieka w historii, umieszczającym dziecko w centrum działań na rzecz pełnej realizacji tych praw. Konwencja obejmuje wszystkie wymiary praw człowieka: polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne, będąc tym samym pierwszym dokumentem tego rodzaju. Celem ogólnym Konwencji jest poprawa losu dzieci na całym świecie oraz zapewnienie im przez państwa co najmniej podstawowych standardów opieki i wychowania.

W swoich działaniach UNICEF kieruje się postanowieniami Konwencji o prawach dziecka i walczy, aby sprawy dzieci stawiane były zawsze na pierwszym miejscu w działaniach podejmowanych przez światowych decydentów, a także władze krajowe i lokalne.