• Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2020 - Custom text here

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 15
W OLSZTYNIE NA LATA 2008/ 2011 

 

PIERWSZY ROK REALIZACJI 2008/ 2009

 ZADANIE: Małe formy sceniczne jako element kształcenia mowy i myślenia w procesie intelektualnego rozwoju dziecka. 

DRUGI ROK REALIZACJI 2009/ 2010 

ZADANIE: Rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności technicznych dziecka poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą.

TRZECI ROK REALIZACJI:  2010 / 2011 

ZADANIE:  Stwarzanie sytuacji umożliwiających dziecku wyrażanie siebie poprzez odzwierciedlenie swoich przeżyć, emocji i doświadczeń życiowych.

 

W OBECNYM ROKU SZKOLNYM  SKUPILIŚMY SIĘ GŁÓWNIE NA:

 1. Poznaniu najbliższego środowiska poprzez penetrację przyrodniczą.
 2. Gromadzeniu w kąciku przyrody różnych okazów przyrodniczych wzbogacających wiedzę dziecka oraz będących materiałem do dalszych prac i doświadczeń.
 3. Podejmowaniu prób korzystania z atlasów przyrody, przewodników.
 4. Prowadzeniu doświadczalnych hodowli, eksperymentów oraz zabaw badawczych wzbogacających wiedzę dzieci o życiu roślin i zwierząt – obserwacja, próby wnioskowania.
 5. Kształtowaniu poczucia empatii wobec przyrody, rozwijaniu wyobraźni oraz nabywaniu nowych doświadczeń  w bezpośrednim  kontakcie z przyrodą.
 6. Uświadamianiu dzieciom potrzeby harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą.
 7. Pogłębianiu estetycznej wrażliwości dziecka nabytej w kontakcie z przyrodą.

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ:

Dziecko:

 1. Obserwuje życie roślin i zwierząt w różnych ekosystemach ( łąka, staw, las)
 2. Bierze aktywny udział w urządzaniu kącika przyrodniczego
 3. Wykonuje albumy przyrodnicze, zielniki.
 4. Poznaje warunki życia roślin.
 5. Nabędzie poczucie odpowiedzialności w stosunku do przyrody.
 6. Pozna motywy i sposoby ochrony przyrody, co umożliwi mu dostrzeżenie logicznego związku między działaniem i jego skutkami.
 7. Stanie się miłośnikiem tego, co piękne, zdrowe, naturalne.

KRYTERIUM SUKCESU:

 1. 80% dzieci potrafi wymienić co najmniej 2 gatunki roślin i zwierząt  w różnych ekosystemach.
 2. W każdej sali znajduje się kącik przyrody wyposażony w elementy przyrody ożywionej i nieożywionej.
 3. Każda grupa wykona zielnik dotyczący wybranego ekosystemu.
 4. W każdej grupie jest założona hodowla zwierząt i roślin.
 5. 80% dzieci wie, jakie warunki należy stworzyć, aby wyhodować roślinę.
 6. 100% dzieci wyraża własne emocje związane z kontaktem z przyrodą poprzez różnorodne formy ekspresj

W ROKU SZKOLNYM 2010/ 2011 BĘDZIEMY PRACOWALI NAD: 

„ STWARZANIEM  SYTUACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH DZIECKU WYRAŻANIE SIEBIE POPRZEZ  ODZWIERCIEDLENIE SWOICH PRZEŻYĆ, EMOCJI I DOŚWIADCZEŃ ŻYCIOWYCH.” 

Cele priorytetowe:

 1. Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku mówienie o sobie innych, zrozumienie własnych emocji oraz poznanie sposobów ich     wyrażania.
 2. Doskonalenie zdolności twórczych ( myślenia, wyobraźni, fantazji) poprzez różnorodne formy ekspresji ruchowej, muzycznej, plastycznej.
 3. Wykorzystanie własnych doświadczeń i wiadomości dzieci, ich zainteresowań do pobudzania potencjału twórczego.

Cele główne: 

 1. Wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające mu poznać siebie i innych.
 2. Wyrabianie umiejętności wyrażania siebie w różnorodny sposób ( werbalnie i niewerbalnie), przekazywanie swoich uczuć, doświadczeń  w sposób społecznie akceptowany.
 3. Stwarzanie okazji do prezentacji indywidualnych zdolności dzieci, ich umiejętności i zainteresowań.
 4. Prowadzenie cyklu zajęć mających na celu wspieranie aktywności muzycznej, plastycznej i ruchowej ( teatr, pantomima, drama, itp.)
 5. Podejmowanie działań w kącikach zainteresowań, prowadzenie  obserwacji i eksperymentów - samodzielne wyciąganie wniosków.

Standardy osiągnięć:

Dziecko: 

 1. Potrafi powiedzieć kilka zdań w obecności innych osób, dokonuje autoprezentacji.
 2. Nazywa uczucia, mówi o nich, ma poczucie własnej wartości.
 3. Wyraża swoje uczucia poprzez małe formy sceniczne, muzykę, plastykę.
 4. Konstruktywnie rozwiązuje problemy.
 5. Współdziała w zespole.
 6. Uczestniczy w spotkaniach z ciekawymi ludźmi( rzeźbiarz, malarz, poeta, itp.)
 7.  Bierze udział w koncertach, przedstawieniach teatralnych.
 8. Samodzielnie inicjuje zabawy tematyczne, inscenizacyjne i twórcze, wykorzystując zdobyte wiadomości i umiejętności.
 9. Rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w kółkach zainteresowań. 

Kryterium sukcesu: 

 1. 80% dzieci opowie o sobie w obecności innych.
 2. 80% dzieci posługuje się pojęciami i terminami określającymi cechy charakteru, wyglądu.
 3. 60% dzieci nazywa uczucia, mówi o nich.
 4. 50% dzieci rozumie sytuacje związane z niepowodzeniem, przegraną, potrafi samodzielnie rozwiązać sytuacje konfliktowe.
 5. 100% bierze czynny udział w przedstawieniach teatralnych.
 6. 20% dzieci uczestniczy w zajęciach kół zainteresowań.
 7. 100% dzieci eksperymentuje i doświadcza w toku zabaw badawczych,