• Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2021 - Custom text here

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. zadania wychowawczo – dydaktyczne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Platformie Teams.

W przedszkolu zorganizujemy opiekę dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci rodziców wykonujących zadania określone w  Rozporządzeniu w § 2 pkt.4 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki

 W okresie zawieszenia zajęć na wniosek rodziców dyrektor przedszkola  organizuje zajęcia w przedszkolu dla:

1)  rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)  rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania  publiczne  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni  w  placówkach  zapewniających  całodobową  opiekę  osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są  zatrudnieni  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych,  regionalnych placówkach  opiekuńczo-terapeutycznych  oraz  w  interwencyjnych  ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

Wniosek o objęcie dziecka opieką przedszkolną należy pobrać ze strony internetowej przedszkola, wypełnić i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WNIOSEK

Magdalena Piątek

Dyrektor

Przedszkola Miejskiego Nr 15 im. Wandy Chotomskiej