• Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2021 - Custom text here

Drodzy Rodzice

       9 października 2020r. zostało podpisane:

Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Na podstawie §27.

 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa:

      2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

 1. a) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty
 2. Obowiązku określonego w ust.1 i 2 nie stosuje się w przypadku:

     2) dziecka do ukończenia 5. roku życia;

     3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

 1. a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
 2. b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

    13) uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w  przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej- na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej.

Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci przypominamy, że:

- na terenie przedszkola obowiązuje bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk oraz zasłaniania ust i nosa przez wszystkie osoby wchodzące do placówki,

- w przedszkolu obowiązuje zasada: z dzieckiem wchodzi do przedszkola tylko jedna osoba,

- w szatni rodzic sprawnie przebiera dziecko, kieruje się bezpośrednio do grup wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi (nie wchodzi do sali)  z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

 

Ustalenia obowiązują w przedszkolu do odwołania.

p.o. Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 im. Wandy Chotomskiej

Magdalena Piątek